Koszyk

Informacje

Napisz do nas

geopolityka@gmail.com

Regulamin

Regulamin zakupów Księgarni Geopolitycznej (geopolityczna.pl)

REGULAMIN ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO GEOPOLITYCZNA.PL (dalej również: „Regulamin Sprzedaży” lub „Regulamin”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1. DEFINICJE


  1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Sprzedaży użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

  2. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczenia Towarów na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

  3. Cena towaru – jest to cena produktu powiększona o ewentualne koszty transportu;

  4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Klientowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

  5. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;

  6. Kod promocyjny – kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;

  7. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7a. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  8. Konto Klienta – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową Sprzedaży, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.

  9. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

  10. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

  11. Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

  12. Regulamin Sprzedaży – niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

  13. Umowa o Świadczenie Usług – dokument w formie odrębnego regulaminu określający zasady aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów;

  14. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych – umowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

  15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

  16. Serwis – platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: https://geopolityczna.pl/;

  17. Sklep – platforma dostarczania Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę;

  18. Sprzedawca – Leszek Sykulski, al. Pokoju 1/47, 42-207 Częstochowa, NIP: 9491916172, adres poczty elektronicznej: geopolityka@gmail.com;

  19. Towar – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

  20. Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

  21. Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

  22. Usługodawca – Leszek Sykulski, al. Pokoju 1/47, 42-207 Częstochowa, NIP: 9491916172, adres poczty elektronicznej: geopolityka@gmail.com;

  23. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży – Wymagania techniczne korzystania z Serwisu;

  24. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Towary oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

  25. Zapowiedź – Towar, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany początek dostępności Zapowiedzi określony jest każdorazowo w karcie Towaru oznaczonego jako Zapowiedź. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Zapowiedzi, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

  26. Outlet – wyodrębniona część Sklepu, za pośrednictwem której Klient może uzyskać informacje o Towarach Outletowych (w tym ich dostępności) i zawrzeć Umowę Sprzedaży w zakresie Towarów Outletowych.

  27. Towar Outletowy – Towar oferowany w ramach Outletu, który jest uszkodzony, używany lub posiada inne wady wskazane w opisie Towaru, które były podstawą obniżenia ceny Towaru Outletowego. Wady Towarów Outletowych wskazane są każdorazowo w Sklepie, w karcie danego Towaru. Ilekroć mowa jest o Towarach, dotyczy to także Towarów Outletowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;


  § 2. LICENCJA


  1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych lub umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.


  ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  § 3. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG


  1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:
  a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  b. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
  c. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
  d. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień w zakładce Twoje Konto – Zamówienia.

  2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży.

  3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

  4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  5. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  c. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

  6. Klient zobowiązany jest również do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  b. niepodejmowania działań takich jak:
  – rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  – podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
  – modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
  – nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

  7. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 5 lub ust. 6 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.


  § 4. REKLAMACJE USŁUG

  1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

  2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z BOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.


  ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

  § 5. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY


  1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga posiadania przez Klienta Konta.

  2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):

  a. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
  b. Zamówienie na Towary może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;
  c. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
  d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;
  e. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;
  f. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
  g. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
  h. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
  i. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  j. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim;
  k. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie określonym w lit. j. powyżej w sytuacji wyboru rodzaju płatności, o którym mowa w §8 ust. 1 lit. a niniejszego Regulaminu pod warunkiem zawieszającym dokonania płatności w terminie określonym w §8 ust. 3 Regulaminu.

  3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

  4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udostępnienie faktury w Koncie Klienta w zakładce Zamówienia. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji. W przypadku Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych faktura również dostępna jest w Koncie Klienta w zakładce Zamówienia.

  5. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu „Przyjęte”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (telefonicznie / w drodze wiadomości e-mail). Uprawnienie Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §10 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania / zmiany Zamówienia.

  6. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 5 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta /Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §10 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.

  7. Faktury VAT dostępne są w formie elektronicznej po zalogowaniu na stronie „Zamówienia”, dostępnej w ramach funkcjonalności Konta i wyborze konkretnego, zrealizowanego już zamówienia. Fakturę można pobrać i wydrukować zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54/2004 poz. 535 z póź. zm.).
  Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.  § 6. CENY I PROMOCJE

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

  2. Ceny produktów na stronach Sklepu:
  a. zawierają wszelkie należne cła i podatki;
  b. nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie;
  c. cena towaru na dokumencie sprzedaży będzie podwyższona o koszt transportu;
  d. w przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki wybranej przez klienta zostanie podzielony odpowiednio i przyporządkowany proporcjonalnie do cen nabywanych towarów. Szczegółowe wyliczenia oparte na konkretnym przykładzie znajdują się na stronie Koszty, formy i terminy dostawy.
  Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.
  Koszt przesyłki jest prezentowany w Koszyku przy wyborze sposobu dostawy. Zależy od wartości zamówionego towaru, sposobu zapłaty za Towar oraz wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia.

  3. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę oraz w zależności od warunków Promocji także koszty dostawy) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów promocyjnych w ramach odrębnych warunków Promocji.

  4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.


  § 7. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI


  1. Płatności można dokonać:

  a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego;

  2. Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w Sklepie w odpowiedniej zakładce.

  3. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

  4. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 7 poniżej.

  5. W przypadku, gdy zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w przypadkach innych niż odstąpienie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta od umowy, o którym mowa w §10 Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu płatności, nie później przy tym niż w terminie kolejnych 14 dni.

  6. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.


  § 8. DOSTAWA TOWARU

  1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

  2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta:

  a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  b. za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  lub poprzez odbiór:
  c. w Paczkomatach 24/7;
  d. w Kiosku RUCHu;
  e. na stacjach Orlen;
  f. w sklepach Żabka.

  3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.

  4. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony mailowo na adres: geopolityka@gmail.com do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu „Przyjęte”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta.

  5. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi 2 dni robocze (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku Towarów oznaczonych jako Zapowiedzi liczony jest od momentu pojawienia się Zapowiedzi w sprzedaży. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika, który jest prezentowany w ramach ścieżki zakupowej oraz w Sklepie w odpowiedniej zakładce.

  6. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

  7. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce „Koszty i terminy dostawy” przy każdym Towarze oraz w ramach formularza Zamówienia.

  8. Jeżeli gabaryty przesyłki z odbiorem w Kiosku Ruchu przekroczą 50x30x20 cm lub jej waga będzie większa niż 5 kg, wówczas Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego, dopuszczalnego dla danych gabarytów paczki sposobu dostawy.

  9. Jeżeli gabaryty przesyłki dostarczanej do Paczkomatów 24/7 przekroczą 64x41x38 cm lub jej waga będzie większa niż 12 kg, wówczas Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego, dopuszczalnego dla danych gabarytów paczki sposobu dostawy.

  10. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania – sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.


  § 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

  2. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

  3. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: geopolityka@gmail.com. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Leszek Sykulski, al. Pokoju 1/47, 42-207 Częstochowa. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  4. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  6.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  7. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. faktura).

  8. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  9.Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

  10. Zwracane Towary należy odesłać na adres:
  Leszek Sykulski

Al. Pokoju 1/47

 • 42-207 Częstochowa
  z dopiskiem „Zwrot”.

  11. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

  12. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

  13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:

  a. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  c. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  14. Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.


  § 10. REKLAMACJE


  1.Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

  2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

  3.Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

  4.Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: Leszek Sykulski, al. Pokoju 1/47, 42-207 Częstochowa lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: geopolityka@gmail.com z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura).

  5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego znajdującego się w Sklepie w zakładce Zwroty i reklamacje towaru.

  6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

  a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

  7. Jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres:
  Leszek Sykulski

Al. Pokoju 1/47

 • 42-207 Częstochowa
  z dopiskiem „Reklamacja”.

  9. Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.


  § 12. TREŚCI CYFROWE I UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH

  1. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej oraz w Sklepie.

  2. Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi w ciągu 90 minut od uzyskania przez Zamówienie statutu „Potwierdzone” w formie odpowiednio zabezpieczonego i zaszyfrowanego linku wystawionego zakładce Biblioteka.

  3. W przypadku złożenia Zamówienia na Treści Cyfrowe płatności można dokonać jedynie w sposób określony w §8 ust. 1 lit. a. powyżej.

  4. Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  5. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

  6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt na adres: Leszek Sykulski, al. Pokoju 1/47, 42-207 Częstochowa lub w wiadomości e-mail na adres: geopolityka@gmail.com. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

  7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.


  § 12. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji państwa Zamówienia w Sklepie.

  2. Państwa dane mogły zostać udostępnione Sprzedawcy przez Usługodawcę, w związku ze świadczoną przez niego usługą Konta.

  3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://geopolityczna.pl/polityka-prywatnosci/


  ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 14. ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY


  1. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

  a. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie Treści Cyfrowych, sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie Sprzedaży lub Umowie o Dostarczanie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
  – decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
  lub
  – orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
  c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu Sprzedaży, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Sprzedaży i oferowanych Klientowi;
  e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 1 pkt 17 Regulaminu Sprzedaży.

  3. Zmiana Regulaminu Sprzedaży nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.

  4.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sprzedaży, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Sprzedaży poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.


  § 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

  3. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
  Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz email: geopolityka@gmail.com.

  4. Treść Regulaminu Sprzedaży jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://geopolityczna.pl/regulamin skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.


  § 16. MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

  2. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.


  ZAŁĄCZNIK NR 1
  DO REGULAMINU ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO GEOPOLITYCZNA.PL
  WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU


  1. Minimalne wymagania sprzętowe:

  a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
  b. Pamięć operacyjna: 512MB;
  c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit;
  d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;
  e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura;
  f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.

  2. Minimalne wymagania oprogramowania:
  a. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile;
  b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5;
  c. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;
  d. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

  ZAŁĄCZNIK NR 2
  DO REGULAMINU ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO GEOPOLITYCZNA.PL
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  – Adresat: Leszek Sykulski, al. Pokoju 1/47, 42-207 Częstochowa, adres poczty elektronicznej: geopolityka@gmail.com.

  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta

  – Adres konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta

  – Podpis konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  – Data

  (*) Niepotrzebne skreślić
Darmowa wysyłka książek

Na zamówienia powyżej 100zł

14 dni na zwrot książek

Gwarancja zwrotu nawet do 14 dni (nie dotyczy produktów elektronicznych)

Bezpieczne płatności online

Przelewy24 / PayPal / MasterCard / Visa